STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh NTKK27Toán Tính và Toán điều khiểnViện CNTT & TT, ĐHBKHNTrưởng Bộ môn
2Bảo NNK27Toán Tính và Toán điều khiển
3Bình ĐVK27Toán Tính và Toán điều khiển
4Chiêu NTK27Toán Tính và Toán điều khiển
5Dũng NĐK27Toán Tính và Toán điều khiển
6Huệ CTBK27Toán Tính và Toán điều khiển
7Luận NVK27Toán Tính và Toán điều khiển
8Quyền NMK27Toán Tính và Toán điều khiển
9Thạc TXK27Toán Tính và Toán điều khiển
10Thuyến TVK27Toán Tính và Toán điều khiển
11Tuấn TMK27Toán Tính và Toán điều khiển
12Việt GTK27Toán Tính và Toán điều khiển